Phone: 91503 83814, 91503 83815 Email: shrividhyabharathims@gmail.com


WELCOME TO SHRI VIDHYA BHARATHI MODERN SCHOOL

Gallery

  • Annual Day
  • Children's Day
  • Krishna Jayanthi Part1
  • Krishna Jayanthi Part2
  • Medical Camp
  • Sports Day Part1
  • Sports Day Part2
  • Vijaya Dasami
  • Teacher's Day
  • Grandparents' day
v